Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 46 / 17.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 46

ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 47 от 1 март 2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 8 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Закрива:

1. Дирекция „Специализирана администрация” и
2. Отдел „Проекти и европейска интеграция”.

ІІ. Преобразува Дирекция „Бюджет, финансово - стопански дейности, правно и информационно обслужване” в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” (БФПИОГС), включваща следните звена:

а) Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” (БФПИО);
б) Отдел „Местни приходи” (МП) и
в) Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО).

ІІІ. Създава:

1. Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” (ИПХД);
2. Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” (ТУОСЕИ).
IV. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4 от Закона за администрацията и Приложение № 1, одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец - 49 броя, както следва:

1. Кмет на община - 1 брой;
2. Заместник - кмет на община - 2 броя;
3. Секретар на община - 1 брой;
4. Кметове на населени места - 5 броя;

5. Обща администрация - 17 броя, разпределени в:

- Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” - 17 броя, в т.ч.
а) Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” - 7 броя;
б) Отдел „Местни приходи” - 3 броя;
в) Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” - 6 броя, в т.ч. Звено за административно - техническо обслужване на Общинския съвет (1 брой), съгласно чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

6. Специализирана администрация - 18 броя, разпределени в:

- Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” - 7 броя;
- Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” - 11 броя.

7. Обща администрация в кметствата - 5 броя, в т.ч.:

- с. Джулюница - 1 брой;
- с. Козаревец - 1 брой;
- с. Добри дял - 1 брой;
- с. Драгижево - 1 брой;
- с. Мерданя - 1 брой.

V. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 24.5 броя, включващи:

1. Дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” - 4 броя, в т.ч.:

- Община Лясковец - 3 броя;
- Кметство Козаревец - 0.5 брой;
- Кметство Добри дял - 0.5 брой.

2. Дейност „Чистота” - 3.5 броя, в т.ч.:

- Кметство Джулюница - 1 брой;
- Кметство Козаревец - 1 брой;
- Кметство Добри дял - 0.5 брой;
- Кметство Драгижево - 0.5 брой;
- Кметство Мерданя - 0.5 брой.

3. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” - 5 броя, в т.ч.:

- Община Лясковец - 5 броя.

4. Дейност „Други дейности по опазване на околната среда” - 1 брой, в т.ч.:
- Община Лясковец - 1 брой.

5. Дейност „Радиотранслационни възли” - 1 брой: в т.ч.:

- Община Лясковец - 1 брой.

6. Дейност „Спортни бази за спорт за всички” - 2 броя, в т.ч.:

- Община Лясковец - 2 броя.

7. Дейност „Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов” - Полска охрана - 5 броя, в т.ч.:

- Община Лясковец - 2 броя;
- Кметство Козаревец - 0.5 брой;
- Кметство Добри дял - 0.5 брой;
- Кметство Драгижево - 1 брой;
- Кметство Мерданя - 1 брой.

8. Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - 1 брой, в т.ч.:

- Община Лясковец - 1 брой.

9. Дейност „Общински пазари и тържища” - 3 броя, в т.ч.:

- Община Лясковец - 3 броя.

VІ. Одобрява общата численост в дейност „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” - 10 броя.

VІІ. Одобрява общата численост в дейност „Клубове на пенсионери, инвалиди и други” - 9 броя, в т.ч.:

- Община Лясковец - 5 броя;
- Кметство Козаревец - 1 брой;
- Кметство Добри дял - 1 брой;
- Кметство Драгижево - 1 брой;
- Кметство Мерданя - 1 брой.

VІІІ. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 15.5 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия, в т.ч.:

- Община Лясковец - 15 броя;
- Кметство Добри дял - 0.5 брой.

ІХ. Настоящото решение влиза в сила от 01.03.2012 г.

Х. Възлага на кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/