Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 47 / 17.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 47

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 и ал.9 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Решение № 265/29.04.2011 г. на Министерския съвет, ПМС № 67/ 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл. 9а от ЗОБ, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 8 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2012 година, съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация (която да се публикува на сайта на Община Лясковец) и по приложение № 14 от писмо на Министерството на финансите - ФО-01 от 10.01.2012 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 6 188 172 лева (съгласно Приложение № 1) в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 452 425 лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 044 729 лева;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 900 лева;
1.1.1.3. Собствени приходи 7 614 лева;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2011 година в размер на 399 182 лева, разпределен съгласно Приложение № 2.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 735 747 лева, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 580 000 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 423 600 лева;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 574 900 лева;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 128 500 лева, в т.ч.:
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 42 300 лева;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 86 200 лева.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 22 000 лева.;
1.1.2.6. Други в размер на - -363 865 лева, в т.ч. заеми и погашения на главници:
- заеми от фонд ФЛАГ - -128 760 лева;
- заеми от извънбюджетни сметки и фондове - -9 000 лева;
- заеми от набирателната сметка - -13 500 лева;
- отчисления по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците - -212 605 лева;
1.1.2.7. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 421 154 лева;
1.1.2.8. Остатък към 31.12. 2012 г. в размер на - -50 542 лева.

1.2. По разходите в размер на 6 188 172 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 595 592 лева, от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери - 3 452 425 лева;
1.2.1.2. От местни приходи - 143 167 лева;
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 592 580 лева.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. - разходи за Капитални вложения за 2012 г. - 6 122 567 лева, от тях 129 400 лева целева субсидия от МФ, целева субсидия и трансфер - преходен остатък от 2009 г. в размер на 168 625 за рехабилитация на ул. ”Васил Левски” в гр.Лясковец и 186 лева от основен ремонт на общинските пътища от 2011 г., целеви трансфер за основен ремонт на църквата „Св.Св. Константин и Елена” - с.Драгижево - 75 728 лева, собствени средства в размер на 64 000 лева, постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00 - 285 000 лева, от специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи - 304 024 лева и за проекти от Националния фонд - 5 094 604 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. - Приложение № 10.

1.4. Приема за плащане на лихви за ползвани заеми от фонд ФЛАГ в размер на 31 515 лева.
1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:

1.5.1. Членски внос в неправителствени организации - 8 000 лева;
1.5.2. Помощи за погребение - 500 лева;
1.5.3. Други помощи, след решение на общинския съвет - 1 000 лева,
- за еднократна помощ в размер на 50 лева при раждане на дете с родител, живеещ на територията на Община Лясковец - 5 000 лева, включително неразплатени от 2010 г. и 2011 г.
1.5.4. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища в размер на 115 520 лева, и за дофинансиране по чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 10 362 лева, както следва :
субсидия дофинансиране
гр.Лясковец - 80 864,00 лева (за 14 субсидирани бройки) 2 650 лева
с.Джулюница - 14 460,00 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 200 лева
с.Козаревец - 14 460,00 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 200 лева
с.Добри дял - 5 776,00 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с.Драгижево - 5 776,00 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с.Мерданя - 5 776,00 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 550 лева

1.5.5. Субсидия за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт за 1 600 лева, както следва:

- ТД „Янтра” – 200 лева
- ФК „Левски” гр.Лясковец – 200 лева
- ФК Джулюница – 200 лева
- ФК Козаревец – 200 лева
- ФК Мерданя – 200 лева
- ФК Добри дял – 200 лева
Средствата за футболните клубове да се изразходват за закупуване на спортни екипи.

- ХК „Владислав - 2009” с.Джулюница – 200 лева
- Волейболен клуб гр.Лясковец – 200 лева
Упълномощава кмет на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

1.5.6. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост - 2 600 лева;
- IV-то класен път Честово - с.Козаревец - 1 250 лева.

1.5.7. Дофинансиране на училищата за поевтиняване на обяда на учениците по 0,30 лева на ден - средства в размер на 15 000 лева.

1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
1.6.2. Определя представителни разходи на кмета на Община Лясковец за 2012 г. в размер на 3 000 лева, на председателя на Общински съвет - Лясковец в размер на 480 лева и на кметовете на кметства - по 240 лева.

1.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 6.
1.7.1. Упълномощава кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства - съгласно чл.67 от ПМС № 367/29.12.2011 г.;
1.7.2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно - съгласно чл.29 от ПМС № 367/29.12.2011 г.

2. Определя, съгласно чл.11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2012 година - 1 300 000 лева;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2012 година - 1 000 000 лева.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2012 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 7.

4. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, в съответствие с приложение № 8 към § 28 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. - съгласно Приложение № 8.

5. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки на основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети - съгласно Приложение № 9.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2012 г. размер на 167 860 лева и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 г. от местни данъци такси в размер на 100 000 лева.

7. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г., дава право на кмета на Общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на основание чл.10, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и набирателната сметка на общината със срок на възстановяване - 15.02.2013 г.
7.1. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетна, извънбюджетни средства и фондове и набирателна сметки до възстановяването им от Управляващия орган;
7.2. Дава право на кмета на Община Лясковец да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

8. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета на Общината съгласно чл.27 от Закона за общинските бюджети:
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности;
8.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
8.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
8.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/