Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 51 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 51

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-05/2009/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 43 от Закона за държавния бюджет за 2012 г. и чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на собствено финансово участие за реализацията на проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-05/2009/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – до 194 400 лева (сто деветдесет и четири хиляди и четиристотин лева);

• Валута на дълга – лева;

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 25 септември 2015 г., на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
- Източници за погасяване на главницата – чрез собствени приходи на Община Лясковец.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Лясковец по член 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/