Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 54 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 54

ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г.

На основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №1/07.11.2011 г. на Общински съвет -Лясковец за избор на председател на общинския съвет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева, в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Община Лясковец, а имено – 1 316 лева за пълен работен ден, считано от 01.03.2012 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/