Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 58 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 58

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 3 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2012 година, съгласно Приложение № 1.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите от приватизация, както следва:

1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 300 000 лева, в т.ч.:

1.1. За попълване на Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % (27 000 лева).

1.2. За Фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 91 % (273 000 лева).

ІІІ. Годишният план за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет - Лясковец.

Приложение № 1
на Решение № 58/28.02.2012 г.
на Общински съвет - Лясковец

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ,
ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2012 Г.

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - 84, в кв. 13 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, заедно с построената в него масивна едноетажна нежилищна сграда - Магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), описан в Акт за частна общинска собственост № 684/27.01.2011 г.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда - бивше училище, в кв. 135 по Подробен устройствен план (ПУП) - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 637/30.07.2007 г.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 365/09.12.1999 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006 г. на Общински съвет - Лясковец).

4. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 367/09.12.1999 г.

5. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 368/09.12.1999 г.

6. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП - промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост №489/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет - Лясковец).

7. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП - промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 483/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет - Лясковец).

8. Сграда - Колиен кантар с навес към него (с отстъпено право на строеж върху държавна земя) и съоръжение 15 т. колиен кантар, находящи се в поземлен имот № 236013 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор с. Добри дял, общ. Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 19а/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 308/28.05.2009 г. на Общински съвет - Лясковец).

9. Обслужваща сграда: Бензиностанция, сервизно помещение (с отстъпено право на строеж върху държавна земя), основи на две бензиноколонки, четири броя подземни бетонови шахти, открит канал и 7 бр. съоръжения, находящи се в поземлен имот № 236005 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор с. Добри дял, общ. Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 21/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 346/30.07.2009 г. на Общински съвет - Лясковец).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/