Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 61 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 61

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот в част от публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински павилион със застроена площ 23.12 кв.м и терен със застроена площ 17.50 кв.м за извършване на търговска дейност (кафетария), съгласно Подробна схема № 14 - Добри дял, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за парк и ресторант, в кв. 44 по подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Добри дял, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС - п) № 40/10.05.1999 г., при начална месечна цена 126.39 лева (сто двадесет и шест лева и тридесет и девет стотинки).

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт.

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на конкурса по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/