Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 63 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 63

ОТНОСНО: Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация с изх.№ Я-5201/06.03.2012 г. за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/