Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 66 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 66

ОТНОСНО: Календарен план за спортните прояви, организирани от Община Лясковец през 2012 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Календарен план за спортните прояви, организирани от Община Лясковец през 2012 година.

2. Утвърждава План - сметка на необходимите средства за обезпечаването на спортните прояви, организирани от Община Лясковец през 2012 година, съгласно Приложение № 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/