Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 68 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 68

ОТНОСНО: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.24а, ал.3 и ал.4 от Закона за автомобилните превози, чл.24, ал.3 и ал.4, и чл.47 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя 25 (двадесет и пет) броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Лясковец.
2. Определя до 5 (пет) броя таксиметрови автомобили, работещи за един превозвач, регистриран като търговец – превозвач, който притежава удостоверение за регистрация.
3. Всеки превозвач може да преотстъпи от квотата си определен брой таксиметрови автомобили, но не повече от 4 (четири) броя, на друг превозвач само с писмено споразумение между тях двамата и съгласувано с Община Лясковец.
Определя срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници на 24 месеца от датата на издаването му.
Определя 1 (един) брой таксиметрова стоянка в гр. Лясковец, находяща се на паркинг на пл. “Възраждане”, обозначена с пътен знак Е 20 “Такси” и допълнителна табела „5 места”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/