Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 69 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 69

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.17, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/