Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 70 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 70

ОТНОСНО: Осъществяване на достъп до имот № 108016 по Картата на възстановената собственост на с. Козаревец, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение с изх.№ ПО-05-78/17.02.2012 г. от Общинска служба по земеделие - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се обособи полски път с ширина 3 л.м и необходимата дължина от имот № 108001 с начин на трайно ползване - нива, с площ 2 130 кв.м по Картата на възстановената собственост на с. Козаревец - собственост на Община Лясковец, за осигуряване на достъп до имот № 108016 с начин на трайно ползване - нива, с площ 1 653 кв.м по Картата на възстановената собственост на с. Козаревец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/