Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 72 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 72

ОТНОСНО: Избор на формата на управление на горските територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.181, ал.2 от Закона за горите.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Управлението на горските територии – собственост на Община Лясковец, да се осъществява от физическо лице, вписано в публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и отговарящо на условията за извършване на съответните дейности, съгласно чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за възлагане управлението на горските територии - общинска собственост, с физическо лице, вписано в публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и отговарящо на условията за извършване на съответните дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/