Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 74 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 74

ОТНОСНО: Искане за сключване на договор за ползване под наем на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с искане вх.№ 51/01.03.2012 г. от д-р Димитър Костадинов Димитров и становище с изх.№ 31/14.03.2012 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Джулюница по предвидената в закона процедура.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/