Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 81 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 81

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, приета с № 42/27.01.2000 г., както следва:

1. В чл. 98, алинея 2 се изменя по следния начин:

„(2). За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш по образец, утвърден от Общинския съвет, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/