Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 83 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 83

ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на фиш за налагане на глоба при маловажни случаи на административни нарушения по наредбите, действащи на територията на Община Лясковец и приети от Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава образец на фиш за налагане на глоба при маловажни случаи на административни нарушения по наредбите на Община Лясковец, съгласно Приложение № 1.

Приложение № 1
на Решение № 83/29.03.2012 г.
на Общински съвет - Лясковец


Община ………………………………………………… ФИШ № . . . . . . . . . . . .

Дирекция ………………..……………………..……… за налагане на дата
глоба

.....................................................................................
ЕИК


Днес, ….…….. 20……г., подписаният /та/ ……..…………….……….........…….……….………………
/собствено, бащино и фамилно име на съставителя/
на длъжност …………………..……..……………… в ………………..…………………………... при Община …….………………………… съставих този акт срещу:
.…….…………………..…….……...………………….……………….……………………………………...,
/собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/

ЕГН /ЛЧН / Служ.№

л.к. № …………………………………, изд. на ………………………… от МВР ……..…………………..
постоянен адрес - гр. /с./ …….…...…...……………………………, ул. /бул./……..…………………. …………………………..…………………….…………..…………………..………..…………………….…
за това, че на …………….………, в ……………………..………………………..………..……….……….
/дата и място на извършване; описание на нарушението …………...………………………..………………………………………………………………..…….…..…
и на обстоятелствата, при които е било извършено/
……………………..………………………………..………………………………………………………….….
……………………………………………………..………………………………………..……………….….
…………………………………………………..…………………..…………………………………….…….
…………………………………………..………..……………………………………………………….…….
…………………………………..………………..…………………………………………………….……….
…………………………..………………………..…………………………………………………….……….
с което е нарушил разпоредбите на чл. ..…………..………………………………….………………….
/законовите разпоредби, които са нарушени/
……………………………………………………………..…………………………………….……………….
………………………………………………………………..……………………………………….…………..
На основание чл. ………………. ЗМДТ налагам глоба в размер на ………………..… лв. / ……. …………………………………………….лв./.

Съставител: ……………………………
/подпис/

ФИШЪТ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. С ФИШ СЕ НАЛАГАТ ГЛОБИ В РАЗМЕР ОТ 10 ДО 50 ЛВ. ЗА МАЛОВАЖНИ СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЗМДТ.
Получих екземпляр от фиша за налагане на глоба и не оспорвам допуснатото нарушение. Глобата ще заплатя в 7 /седем/ дневен срок на каса в общината или чрез банков превод по сметка /IBAN/ BG…….………………… банков код /BIC/ ……………………………… на ………………………………………..
Издаден фиш, глобата по който не е заплатена доброволно в 7-дневния срок от датата на издаването му, се счита за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичен изпълнител.
………………..……………………………………………….………….…………………...........……………
Забележка: При заплащане на глобата в 7-дневния срок, се прави отстъпка 10%.

Дата: ……………….. 20……г.
Нарушител:
гр. /с./ ………………. /име и фамилия, подпис/


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/