Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 84 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 84

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 47/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 47/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация .

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва свое Решение № 47/17.02.2012 г., както следва:

1. В „ … точка 1.1.2.7. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 421 154 лева”, се добавя израза „ … съгласно приложение № 2А”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/