Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 85 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 85

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загиналата Галя Недялкова Димитрова от с.Мерданя, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и точка 1.5.2 от Решение № 47/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, както и във връзка с предложение от Марин Иванов Люцканов - кмет на с.Мерданя, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна парична помощ в размер на 100 лева (сто лева) на семейството на трагично загиналата Галя Недялкова Димитрова, с ЕГН хххххххххх, от с.Мерданя, община Лясковец.
Помощта да бъде изплатена на родителите на трагично загиналата Галя Недялкова Димитрова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/