Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 89 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 89

ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения доклад за дейността на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, отчетите за приходите и разходите, за собствения капитал, за паричните потоци и баланса за 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/