Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 104 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 104

ОТНОСНО: Актуализация на Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013, приет с Решение № 286/26.05.2005 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, чл.9, т.7, чл.33 и чл.36 от Закона за регионалното развитие, във връзка с изпълнение чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общинския съвет - Лясковец дава съгласие за актуализация на План за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013, като одобрява следните промени в приоритетите на План за развитие на Община Лясковец:
• Раздел „Приоритети” - да се разшири обхвата и съдържанието на Приоритет 4 по следния начин: 4. Насърчаване на регионалното сътрудничество, развитие на гражданското общество и социалния капитал за повишаване на възможностите за партньорство и обмен в т.ч. с общини и региони от други европейски страни.

2. Общинския съвет - Лясковец дава съгласие за актуализация на План за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013, като одобрява следните промени в мерките за постигане на приоритетите на План за развитие на Община Лясковец:
• Мерки за постигане на първи приоритет:
Модифициране на мярка 1.1. ”Възстановяване съществуващи лозови масиви в Община Лясковец”, по следния начин: „Насърчаване на инвестиции и инициативи за възстановяване на съществуващи лозови масиви в Община Лясковец”.

Модифициране на мярка 1.6. „Изграждане на стоково тържище за плодове и зеленчуци” по следния начин: „Обособяване на организирани места за продажба на произведени на територията на общината селскостопански продукти”.

Отпадане на мярка 1.7. „Изграждане на хидромелиоративни системи” със следните мотиви - налице е неуредена собственост, липса на актуализирана нормативна уредба, както и невъзможност за използване на публично финансиране за изграждане на хидромелиоративни системи.

Модифициране на мярка 1.16. „Подпомагане на частни стопани при устройване на къщите им за приемане на гости - туристи” по следния начин: „Развитие на нови туристически атракции и материална база за настаняване на туристи”.

• Мерки за постигане на втори приоритет:
Модифициране на мярка 2.10. „Изграждане на Консултативен център за деца и семейства със социални проблеми” по следния начин: „Развитие на нови форми на социални услуги за деца и семейства в общността”.

Модифициране на мярка 2.11. „Реконструкция на ЦДГ в с.Козаревец и изграждане на Дом за стари хора” по следния начин: „Развитие на нови форми на социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания”.

• Мерки за постигане на трети приоритет:
Модифициране на мярка 3.1. „Изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци” по следния начин: „Активно участие в сдружение „За чисти селища” за реализиране на политики по управление на отпадъци”.

Модифициране на мярка 3.4. „Покриване на дерета на територията на общината” по следния начин: „Периодично почистване на дерета на територията на Община Лясковец”.

• Включване на нови мерки за постигане на трети приоритет:
Допълва се мярка 3.5. по следния начин: „Развитие и опазване на зелената система и екологична мрежа в Община Лясковец”.

Допълва се мярка 3.6. по следния начин: „Подновяване на горски масиви и залесяване на нови дървесни видове”.

• Включване на нови мерки за постигане на четвърти приоритет:
Допълва се мярка 4.3. по следния начин: „Насърчаване на партньорството с гражданските организации и осигуряване на подкрепа за съвместни инициативи”.

Допълва се мярка 4.4. по следния начин: „Развитие на нови възможности за временна заетост и повишаване на уменията на човешките ресурси за по-висока конкурентоспособност на трудовия пазар”.

Допълва се мярка 4.5. по следния начин: „Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез ефективно използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ)”.

Допълва се мярка 4.6. по следния начин: „Развитие на иновативни форми от социалната икономика за социално включване на уязвимите групи от населението”.

Допълва се мярка 4.7. по следния начин: „Насърчаване обмена на ноу-хау и добри практики в сферата на образованието, културата, спорта, младежките и социални дейности”.

3. Общинския съвет - Лясковец дава съгласие за актуализация на Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013, като одобрява допълнителен раздел, съдържащ Система за наблюдение и координация на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец (Приложение № 1).

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да изготви актуализирания документ на Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013 и да го изпрати в Областния съвет за регионално развитие и Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

Приложение №1
на Решение № 104/31.05.2012 г.
на Общински съвет - Лясковец

Раздел 4. Система за наблюдение и координация на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.

Орган за наблюдение на План за развитие на Община Лясковец съгласно чл. 89 от ППЗРР е Общински съвет на Община Лясковец. В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие. Финансовото и техническо обезпечаване на дейностите по наблюдение на Плана за развитие на община Лясковец се осигуряват от бюджета на Община Лясковец.
Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие съгласно чл.81 от ППЗРР включват:

1. Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно развитие.
2. Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство.
3. Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното включване.
4. Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на общинския план за развитие.
5. Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, участващи в процеса на изпълнение на регионалния план за развитие и на общинския план за развитие.
6. Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски.
7. Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Резултатите от наблюдението на Общинския план за развитие се отчитат при изпълнението на областната стратегия за развитие на област Велико Търново и на Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на Община Лясковец организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие. За целта той определя Специализирана група за наблюдение изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.
Групата е в състав:
- заместник кмет на Община Лясковец;
- двама общински специалисти;
- двама общински съветника;
- трима представители на НПО;
- по един представител на следните сектори - бизнес, селско стопанство, образование и култура.
Към групата за наблюдение изпълнението на План за развитие на Община Лясковец могат да се привличат експерти по регионално или местно развитие. Те трябва да отговарят на изискванията на чл.83 от Правилника за приложение на Закона за Регионално развитие (ППЗРР).
Кметът определя конкретния състав на Групата със своя заповед, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на Съвета.
Групата извършва следните дейности:

1. Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на плана. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад в съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР.
2. Наблюдения при необходимост - при сериозна промяна в ситуацията, при задание от Общинския съвет и други. Групата изготвя документ, съгласно поставената задача.
3. Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на Актуализация на Общински план за развитие на Община Лясковец - постиженията и въздействието от реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се включването на външни експерти.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет.
Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския план за развитие. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/