Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 105 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 105

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, във връзка с реализация на Общинска стратегия за закрила на детето 2010 -2015 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/