Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 107 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 107

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с писма от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Горна Оряховица и Дирекция „Бюро по труда” гр.Горна Оряховица.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Променят се представителите на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Горна Оряховица и Дирекция „Бюро по труда” гр.Горна Оряховица в Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

ІІ. Утвърждава състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане, както следва:
1. Председател:
Сергей Добрев - председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорта и туризма” към Общински съвет -Лясковец
2. Членове:
2.1. Ваня Табакова - управител на Домашен социален патронаж гр.Лясковец;
2.2. Соня Узунова - педагог-администратор на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) гр.Лясковец;
2.3. Мария Цветанова - управител на Дневен център за стари хора (ДЦСХ) гр.Лясковец;
2.4. Стефан Кочемидов - социален работник в ЦСРИ гр. Лясковец;
2.5. Соня Гавраилова - представител на „Медицински център - I” ЕООД гр.Лясковец;
2.6. Боряна Григорова - Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Горна Оряховица;
2.7. Борислава Георгиева - ст.експерт в Отдел „Активна политика на пазара на труда” и представител на Дирекция „Бюро по труда” гр.Горна Оряховица;
2.8. Кметовете на кметства на територията на Община Лясковец: Кметство Добри дял, Кметство Козаревец, Кметство Драгижево, Кметство Джулюница и Кметство Мерданя.

ІІІ. Кметовете на кметства участват в Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане, на ротационен принцип, като останалите четирима представители на кметствата ще участват в заседанията на Обществения съвет със съвещателни функции.

ІV. Заседанията ще се свикват веднъж на два месеца от председателя на Обществения съвет, като за работата си ще съставя протокол.

V. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане, общественият съвет уведомява писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/