Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 108 / 31.05.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 108

ОТНОСНО: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ - схема „Помощ в дома”, както и в изпълнение на Плана за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година и чл.44, ал.1, т.1 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, Бюджетна линия BG051P001-5.1.04, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2. Дава съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Лясковец с численост - 2 бройки административен персонал за изпълнение на проект по Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

3. Утвърждава Методика за изчисляване на потребителска такса за ползване на услугите в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Лясковец, съгласно Приложение № 1.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051P001-5.1.04, „Помощ в дома” по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Приложение №1
на Решение № 108/31.05.2012 г.
на Общински съвет - Лясковец


Методика
за изчисление на потребителската такса
за ползване на услугите в Звено за услуги в домашна среда
към Домашен социален патронаж гр.Лясковец


1. Лицата, които ползват услуги в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Лясковец, заплащат потребителска такса.

2. Потребителската такса е обвързана със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.

3. Минималната потребителска такса е 0.17 лева/час.

4. Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 лева/час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите се извършва по следния начин:

Потребители, чиито доход е равен или по-нисък от Коефициент Диференцирана ставка за потребителска такса (в лева)
1. Гарантиран минимален доход 1.0 0.17 лева
2. Двукратния размер на ГМД 1.1 0.19 лева
3. Трикратния размер на ГМД 1.3 0.22 лева
4. Четирикратния размер на ГМД 1.5 0.26 лева
5. Петкратния размер на ГМД 1.8 0.31 лева
6. Шесткратния размер на ГМД 2.0 0.34 лева

5. Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

6. Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратния размер на гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лева/час.

Забележка: Гарантиран минимален доход – ГМД.
ГМД е определен с Постановление № 6 от 15.01.2009 г. и се равнява на 65 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/