Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 109 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 109

ОТНОСНО: Искане за наемане на помещение за манипулационна в сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка със заявление вх.№ 127/02.05.2012 г. от д-р Карамелски - управител на „СМДЛ МЕДИКА” ООД и становище с изх.№ 46/04.05.2012 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД отдаване под наем на помещение за манипулационна в сградата на „Медицински център І - Лясковец” по предвидената в закона процедура.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/