Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 114 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 114

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 4 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - Даниела Христова Николова, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 27.06.2012 г. (ново при липса на кворум - за 12.07.2012 г.) по въпросите, включени в дневния ред и свързани с разпределението на печалбата, промяна в капитала и изменение на устава на дружеството по следния начин:

1.1. по отношение на разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2011 г. за частично покриване на реализирани загуби от минали отчетни периоди - „за”.

1.2. по отношение на отпадане на правото на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението - „за”.

1.3. по отношение на увеличаване на капитала на дружеството от 2 329 000 лева (232 900 поименни акции по 10 лева всяка) на 3 660 000 лева (366 000 поименни акции по 10 лева всяка) - „за”.

1.4. по отношение на изменение на устава на дружеството вследствие увеличаване на капитала по реда на точка 1.3. и съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството - „за”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/