Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 115 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 115

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ - за озеленяване и УПИ - V - за открит паркинг в квартал 157.

На основание чл.21, ал.1, т.11 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията и Техническо задание за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията кмета на Община Лясковец да сключи предварителен договор за прехвърляне на собственост по съответния законов ред.

ІІ. Дава съгласие да се проведат процедури по Закона за устройство на територията за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона, по реда на чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, с обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за открит паркинг и урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за озеленяване в квартал 157, с което част от урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване с площ 650,0 м2 да се придаде към урегулиран поземлен имот (УПИ) V - с конкретно предназначение за „открит паркинг” в устройствена зона Пч (чисто производствена).

ІІІ. Проектите за частично изменение на Подробен устройствен план за регулация да се изготвят в обхват и съдържание, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

ІV. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/