Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 118 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 118

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх.№ М-173/05.03.2012г. от Ангел Методиев Чакъров.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Ангел Методиев Чакъров, от гр.Велико Търново, ул.„Д. Благоев” № 3 Б, чрез продажбата на 73/1017 идеални части, представляващи част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-36, целият с площ 1017 кв.м, находящ се в кв.11 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на с.Козаревец, община Лясковец, които идеални части са общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - частна) № 909/03.04.2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/