Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 123 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 123

ОТНОСНО: Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181, ал.2 от Закона за горите.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Управлението на горските територии - собственост на Община Лясковец, да се осъществява от инж. Радослав Велев Славов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите, притежаващ Лиценз № 706/07.06.2012 г., въз основа на договор, съгласно чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за възлагане на управлението на горските територии - общинска собственост, с инж. Радослав Велев Славов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите, притежаващ Лиценз № 706/07.06.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/