Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 127 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 127

ОТНОСНО: Съгласие за извършване на дейности по проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение от Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за извършване на дейности по проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец, за период от 7 години, считано от 01.07.2012 г. до 30.06.2019 г., изразяващи се в следното:

- Оборудване на стая в сградата на ЦДГ „Славейче” (4-та група) с най- необходимите съоръжения за възпитание на деца със СОП - басейн с цветни топки (за аутисти), дидактически уреди, принадлежности за рисуване и моделиране.

- Полагане на каучукова настилка на една от площадките в детската градина и монтиране на съоръжения и уреди за игра на деца със СОП.

2. Дейностите по проекта не са свързани със строително монтажни дейности, не води до замърсяване на околната среда и не са свързани с изготвяне на архитектурни проекти и допълнителни разрешителни.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/