Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 128 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 128

ОТНОСНО: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец с проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с оглед изпълнението на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение от Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Декларира, че дейностите по проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец, отговарят на приоритет 2 „Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура”, мярка 2.10 „Развитие на нови форми на социални услуги за деца и семейства в общността” от Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/