Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 131 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 131

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с Решение № 76/29.03.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, за изграждане на нова едноетажна застройка с обществено обслужващо предназначение - магазин за печатни произведения и други дребни промишлени изделия, със застроена площ 14.00 кв.м върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ - за жилищно строителство и магазини, в кв.29 по ПУП на гр.Лясковец, съобразно предвижданията на Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, при начална конкурсна цена в размер на 1 540.00 лева (хиляда петстотин и четиридесет лева).

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, находяща се в гр.Лясковец, пл. “Възраждане” №1, на 31.07.2012 г. от 10:00 часа.

3. Заплащането на договорената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: BGIORTBGSF, код за вид плащане: 445900 ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума се заплащат по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: BGIORTBGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2 % върху договорената сума се заплаща по сметка на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: BGIORTBGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Общината за изготвяне на пазарна оценка в размер на 50.00 лева да се заплащат в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

4. Показатели за оценка на конкурсните предложения - показателите за оценка на конкурсните предложения са посочени в конкурсната документация:
4.1. Предлагана цена;
4.2. Опит в експлоатацията на обект за разпространение на печатни произведения;
4.3. Срок за завършване на строителните дейности;
4.4. Период, през който ще бъдат поддържани разкритите работни места.

5. Класирането на участниците в конкурса се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” като сума от оценките по определените показатели и относителна тежест, регламентирани подробно в утвърдената „Методика за определяне на комплексна оценка” към документацията за участие. Участникът с оферта, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се приема тази оферта, в която се предлага най-висока цена за учредяване право на строеж върху имота. Комплексната оценка на всеки допуснат участник (КО) се определя като сума от оценките на техническото предложение (Т) и на финансовото предложение (Ц) по следния начин: КО = Т + Ц.

6. Утвърждава конкурсната документация за обекта и проекта на договора като част от нея.

7. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лева в срок до 17:00 часа на 30.07.2012 г.

8. Конкурсните предложения да се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17:00 часа на 30.07.2012 г.

9. Депозит за участие в размер на 154.00 лева, представляващ 10 % от началната конкурсна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново, в срок до 30.07.2012 г.

10. До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци. Кандидатите са длъжни да представят банкови и други документи, доказващи финансова и техническа обезпеченост за реализиране на проекта, както и идеен проект за реализиране на инвестиционните намерения.

11. Време и начин за оглед - оглед се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на конкурса, след закупуване на конкурсна документация и предварително уведомяване.

12. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на публично оповестен конкурс за учредяване възмездно право на строеж и сключването на договор със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/