Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 134 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 134

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, § 48, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и становище с вх. № ОС-3185/08.06.2012 г. на директора на СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на два броя павилиони за продажба на закуски с обща площ 30 кв.м, находящи се в сградите на СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец, І-ви и ІІ-ри корпус, актувани с Акт за публична общинска собственост № 7/23.01.1997 г. и Акт за публична общинска собственост № 59/12.03.2001 г.

2. Определя общ първоначален месечен наем за обектите по точка 1 в размер на 179.63 лева.

3. Месечният наем да се заплаща от наемателя в СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец до 10-то число на месеца, следващ месеца на ползването, като за времето на лятна ваканция наем не се дължи.

4. Условия на конкурса:
- В конкурса участват само лица, регистрирани по Търговския закон.
- В дейността на търговеца трябва да е включено училищно столово хранене.
- Участниците трябва да притежават опит в организиране на храненето на учениците, учители и служители.
- Участниците трябва да гарантират, че ще поддържат разкритите работни места на обектите за срока на договора за наем.

5. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ). Разходите, свързани с ползване на обектите са за сметка на наемателя.

6. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорът за наем да се сключи след 01.09.2012 г. - датата на изтичане на действащия договор за наем на обектите.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/