Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 137 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 137

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и „Ойрошпед” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх.№ М-583/01.06.2012г. от „Ойрошпед” АД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна - „Ойрошпед” АД с ЕИК 020999391, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 56, чрез продажбата на 748/3688 идеални части, представляващи част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за стопанска инициатива, целият с площ 3688 кв.м, находящ се в кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр.Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 913/07.06.2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/