Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 138 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 138

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 47 от 1 март 2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Променя структурата на общинска администрация, както следва:

В точка 5. от Решение № 46/17.02.2012 г. – Обща администрация – 17 броя, разпределени в:

- Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” – 17 броя, в т.ч.

а) Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” – било 7 броя; става 6 броя.

б) Отдел „Местни приходи” – било 3 броя, става 4 броя.

ІІ. Създава „Общински комплекс за социални услуги” с численост 20 броя, включващ:
1. Дейност „Други служби и дейности по социалното подпомагане и заетост” – 3 броя;

2. Дейност “Домашен социален патронаж” – било 10 броя, става 7 броя.

3. Дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и други” – било 9 броя, става 10 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 5 броя;
- Кметство Джулюница – 1 брой;
- Кметство Козаревец – 1 брой;
- Кметство Добри дял – 1 брой;
- Кметство Драгижево – 1 брой;
- Кметство Мерданя – 1 брой.

ІІІ. Настоящето решение влиза в сила от 01.07.2012 г.

ІV. Възлага на кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/