Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 139 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 139

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи, както следва:

А. Със собствени средства - в сила от 01.07.2012 г. било става

Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на
околната среда
Дейност 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§ 5100 Основен ремонт на ДМА -

Изграждане на канализация ул. „Добри Ганчев” гр.Лясковец 30 000 0

гр.Лясковец - основен ремонт улици, вкл. ул. „Моско Москов” 30 000 24 000

Функция VIII - Икономически дейности и услуги
§ 5200 - Придобиване на ДМА
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата
Път Честово - Козаревец IV - 53411 0 36 000

Всичко: 60 000 60 000

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/