Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 140 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 140

ОТНОСНО: Допълване на списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 8 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година, както следва:

№19. Мария Енчева Цветанова - управител на Дневен център за стари хора - от гр.Горна Оряховица до гр.Лясковец.
№20. Даниела Христова Михайлова - рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция - от гр.Горна Оряховица до гр.Лясковец.
№21. Велислава Тодорова Алексиева - калкулант-социален работник в Домашен социален патронаж - от с.Джулюница до гр.Лясковец.
№22. Милчо Хараламбев Левтеров - работник по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - от гр.Лясковец до с.Козаревец.
№23. Христо Иванов Христов - работник по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - от с.Джулюница до с.Козаревец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/