Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 143 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 143

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2012 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2012 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода от месец ноември 2011 г. до 30 юни 2012 г.
3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от месец ноември 2011 г. до 30 юни 2012 г.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2012 г.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, Управляващ орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.1-09/2010/015 проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2012/2013 г.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Кандидатстване с проект на Община Лясковец по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група „Лясковец - Стражица” по ПРСР.
4. Кандидатстване с проект на Община Лясковец по мярка 323 А „Опазване и възстановяване на природното наследство” от Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група „Лясковец - Стражица” по ПРСР.
5. Кандидатстване с проект на Община Лясковец по мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група „Лясковец - Стражица” по ПРСР.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2012/2013 г. в Община Лясковец
2. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2012 г.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 г.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец
4. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2012 г.
5. Отчет за продажби на общински имоти по ЗОС и ЗПСК през 2012 г.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
7. Програма за дейността на читалищата за 2013 г.
Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2013 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в Културния календар.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/