Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 144 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 144

ОТНОСНО: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец, Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 8 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за удостояване г-н Иван Димитров Арабаджиев със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/