Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 153 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 153

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода ноември 2011 година - юни 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода ноември 2011 година - юни 2012 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/