Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 155 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 155

ОТНОСНО: Приемане на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2012 година – 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2012 година – 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/