Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 172 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 172

ОТНОСНО: Включване за продажба на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година, за продажба на имоти - частна общинска собственост, а именно:

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - за производствено - складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, с площ 815 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 915/20.06.2012 г.;

- Поземлен имот № 000715 по Картата на възстановената собственост (КВС), на гр.Лясковец, представляващ: храсти с площ 20.000 дка, категория V, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 914/15.06.2012 г.;

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ - 2603, в кв.120 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, с площ 548 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №682/14.01.2011 г.;

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - 756, в кв.121 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, с площ 254 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №348/26.04.1999 г.;

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за жилищно строителство, в кв.5 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, с площ 588 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 266/10.06.1997 г.;

- Поземлен имот № 052005 по Картата на възстановената собственост (КВС), на с.Мерданя, общ.Лясковец, представляващ: нива с площ 1.121 дка, категория ІІІ, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №918/12.07.2012 г.;

- Поземлен имот № 045021 по Картата на възстановената собственост (КВС), на с.Мерданя, представляващ: нива с площ 1.361 дка, категория ІІІ, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 919/12.07.2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/