Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 175 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 175

ОТНОСНО: Предложение за публикуване на Интернет страницата на Община Лясковец на информация за месечните разходи на администрацията, в подходяща за гражданите форма.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за”, 2 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за публикуване на Интернет страницата на Община Лясковец на информация за месечните разходи на администрацията, в подходяща за гражданите форма.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/