Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 180 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 180

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя чл.50, точка 5.1. на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

„Определя размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец – 30 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация - Лясковец за последния месец от предходното тримесечие. Възнаграждението се изплаща до 20-то число на следващия месец.”

2. Настоящото решение влиза в сила от 01.07.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/