Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 182 / 30.08.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 182

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане изх. № 4/22.08.2012 г. от председателя на сдружение „Развитие за Лясковец”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за финансиране на художествената самодейност – за участие на танцов състав „Лудо младо” при Читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец в международен фолклорен фестивал в гр.Ханиоти, Република Гърция:

1. Приема вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2012 година, както следва:

- Дейност 759 - Други дейности по културата, §10-20 - - 1 000 лева.

- Дейност 738 - Читалища - дофинансиране с приходи с общински характер;
§ 45-00 - Субсидии за организации с нестопанска цел - + 1 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/