Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 184 / 30.08.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 184

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства по проект „Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр.Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В точка 1 от Решение № 414/22.12.2009 г. на Общински съвет - Лясковец, наименованието на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортните дейности, се изменя по следния начин:

„Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта на спортни дейности”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/