Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 188 / 30.08.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 188

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх. № М – 891/20.08.2012 г. от „Алфа плам” ООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна „Алфа плам” ООД, с ЕИК104108654, седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов” № 5, ет.1, представлявано от Пламен Иванов Стоянов – управител, чрез продажбата на 934/4400 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV - за производствено складови дейности, целият с площ 4400 кв.м, находящ се в кв.157 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - частна) № 920/14.08.2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/