Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 193 / 11.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 11.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 193

ОТНОСНО: Закриване на доброволно формирование, заличаване на данни от регистъра на доброволното формирование и прекратяване на договорите с доброволците за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.41 от Закона за защита при бедствия и на основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № Із - 1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, издадена от Министерството на вътрешните работи.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № Із - 1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, издадена от Министерството на вътрешните работи, закрива доброволно формирование към Община Лясковец с уникален код BG-ВТ-05-01.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да изпрати копие от настоящото решение, заедно със заявление за заличаване на данните от регистъра и архивирането им, съгласно чл.11, ал.1 от Наредба № Із - 1669 от 17 август 2012 г., до директора на ГД „ПБЗН” - МВР.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/