Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 194 / 11.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 11.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 194

ОТНОСНО: Създаване на доброволно формирование за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.42, ал.1 и ал.2, чл.43 от Закона за защита при бедствия и на основание чл.6 от Наредба № Із - 1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, издадена от Министерството на вътрешните работи.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.6 от Наредба № Із - 1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, издадена от Министерството на вътрешните работи, създава доброволно формирование към Община Лясковец.

2. На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, определя численост на доброволното формирование – 15 доброволци, съгласно Приложение № 3 от Решение на Министерския съвет № 327 от 25.04.2012 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да изпрати копие от настоящото решение, заедно със заявление за вписване на доброволното формирование в регистъра, съгласно чл.6, ал.1 от Наредба № Із - 1669 от 17 август 2012 г., до директора на ГД „ПБЗН” - МВР.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/