Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 197 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 197

ОТНОСНО: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план -парцеларни планове за трасета на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, попадащи на територията на община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Съгласува изготвеният проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове, определящи трасетата на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии 20 кV и пътна връзка към площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, в частта за попадащата в територията на Община Лясковец довеждаща инфраструктура.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/