Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 198 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 198

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на Община Лясковец" по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица".

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на Община Лясковец" по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица", по обявена втора покана за прием на проекти съгласно Заповед № СМР/2/58/М313/02.07.2012 г. на изпълнителния директор на МИГ „Лясковец - Стражица”, във връзка със Стратегия за местно развитие № 41-03-44/30.08.2010 г. чрез открита процедура за конкурентен подбор.

2. Декларира, че дейностите по проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на Община Лясковец", отговорят на приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и постигане на устойчив растеж в икономиката и селското стопанство”, мярка 1.16 „Развитие на нови туристически атракции и материална база за настаняване на туристи” от Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица" при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегия за местно развитие и Наредба 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/