Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 203 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 203

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение №188/30.08.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 934/4400 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV - за производствено-складови дейности, целият с площ 4400 кв.м, находящ се в кв.157 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 920/14.08.2012 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и „Алфа плам” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул.„Иван Вазов” №5, ЕИК 104108654, представлявано от Пламен Иванов Стоянов – управител, при пазарна цена 34 560.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600.
Режийни разноски в размер на 691.20 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 448007.
Местен данък в размер на 691.20 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за продажба на 934/4400 идеални части от (УПИ) ХХІV - за производствено-складови дейности, целият с площ 4400 кв.м, находящ се в кв.157 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец с „Алфа плам” ООД, с ЕИК 104108654, за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/